/webpage/en/regulamin.html

Terms and Conditions

Regulamin obowiązujący od dnia 25.12.2014

 
Postanowienia Ogólne

Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym Manual Collection działającym pod adresem: www.manual-collection.com, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
Sprzedawcy – rozumie się przez to Mikołaj Fraszka Manual Collection z siedzibą w Złotnikach, Suchy Las 62-002, ul. Krzemowa 1, zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 782-206-30-94, 
Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,
Konsumencie – rozumie się przez to klienta będącego osobą fizyczną, dokonującego zakupów w Sklepie Internetowym www.manual-collection.com w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
Sklepie - rozumie się przez to Sklep Internetowy Manual Collection, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.manual-collection.com
Towarze lub Towarach- rozumie się przez to reprodukcje na płótnie albo papierze grafik oferowanych przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej, dostępne w Sklepie,
Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru do Klienta przez Dostawcę. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT,
Dostawcy - rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą, 
Zamówieniu - rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Cena dostawy - rozumie się przez to koszty dostarczenia Towaru do Klienta przez Dostawcę, wartość ta jest każdorazowo doliczana do ceny towaru przed złożeniem zamówienia.

Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach. W przypadku limitu Towarów, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów.

Istnieje możliwość zakupu oryginałów Towarów dostępnych w Sklepie. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez łącze dostępne na stronie internetowej Sklepu. Sprzedaż oryginałów odbywa się poza Sklepem Internetowym.  

Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

 Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

Złożenie Zamówienia przez Klienta jest możliwe po:
a) wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),
b) wypełnieniu formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu,
c) zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu.
Natychmiast po zakończeniu wypełnienia formularza rejestracyjnego na adres poczty elektronicznej podany podczas jego wypełniania wysyłany jest automatyczny list elektroniczny, zawierający wymagane prawem informacje, z prośbą o aktywację konta. 
Aktywacja konta Klienta odbywa się poprzez kliknięcie w łącze hipertekstowe (link), który został przesłany w automatycznym liście elektronicznym.
Aktywacja konta Klienta jest niezbędna do złożenia Zamówienia.
Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji.
Login i hasło mają charakter poufny.
W Zamówieniu Klient wskazuje dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT.
Po zawarciu umowy Klient może wprowadzić zmiany w swoim Zamówieniu jedynie za zgodą Sklepu.

 
Realizacja Zamówień

Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail, zawierający wymagane prawem informacje, z prośbą o potwierdzenie złożonego Zamówienia. Tylko Zamówienia potwierdzone e-mailem zwrotnym będą realizowane.
W celu zawarcia umowy sprzedaży Zamawiający zobowiązany jest potwierdzić Zamówienie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym od Sprzedawcy e-mailu. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie gdy Klient prześle potwierdzenie Zamówienia. 
Wysyłając Zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu Sklepu, a w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „o prawach konsumenta” i akceptuje jego postanowienia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego. 
Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
b) co do których nie dokonano potwierdzenia,
c) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, z zastrzeżeniem przyczyn niezależnych od Sprzedawcy np. przerw technicznych.
Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w związku z płatnością wyłącznie przelewem bankowym albo za pośrednictwem systemu płatności PayU.
Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży, to jest fakturą VAT jeżeli Zamawiający przy dokonywaniu Zamówienia podał niezbędne dane do jej wystawienia.
Treści umów sprzedaży - zamówień składanych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich zamówień - umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru dostarczonego przez Dostawcę po zapłacie przelewem oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny.   

Zasady płatności

Należność za Towar może być uiszczana jedynie przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, albo za pośrednictwem systemu płatności PayU.

Przy realizowaniu płatności, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

- imię i nazwisko albo firmę Klienta,
- numer Zamówienia.

Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:

Mikołaj Fraszka Manual Collection
os. Rusa 7/18, 61-245 Poznań
31 2490 0005 0000 4000 7054 6322

W związku z płatnością wyłącznie przelewem albo za pośrednictwem systemu płatności PayU, Zamówienie jest realizowane dopiero po wpłynięciu środków na konto bankowe Sklepu.
Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie mogą dotyczyć Zamówień będących w trakcie realizacji.

Dostawa zamówionego Towaru

Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy. 
Zamówienie dostarczane jest na obszarze Polski oraz krajów Unii Europejskiej.
Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana w ciągu 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy. Do czasu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 
Szczegółowe zasady doręczania przesyłek za pośrednictwem Dostawcy określone są w Regulaminie Usług Dostawcy.
W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w Zamówieniu Towaru lub Towar jest uszkodzony, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Mikołaj Fraszka Collection telefonicznie i pocztą elektroniczną.
Zamówienie jest wysyłane na adres, który został podany przez Klienta, jako adres dostawy. Sklep nie ponosi kosztów i odpowiedzialności związanej z błędami w formularzu zamówienia lub danych Zamawiającego.

Zwrot zakupionego Towaru

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Klient zwraca Sprzedawcy Towar wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, którego wzór zawarty jest w Formularzu Zwrotu.
W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w ust. 1 powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. 
Towar zwracany przez Klienta, w związku z odstąpieniem przez Klienta od umowy na zasadzie wskazanej w ust. 1 powyżej:
a) powinien posiadać oryginalne opakowanie dostarczone przez producenta,
b) powinien być kompletny,
c) nie może nosić śladów użytkowania, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszty dostarczenia Towaru według ceny obejmującej najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają, ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa.

Gwarancja i Reklamacja Towaru

Wszystkie Towary dostępne w sklepie internetowym objęte są 12 miesięczną gwarancją producenta. Sprzedawca odpowiada za wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, ujawnione w ciągu terminu określonego w ust. 1) na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem postanowień pkt VIII ust. 2.
Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać Towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu na adres: Mikołaj Fraszka Manual Collection, os. Rusa 7/18, 61-245 Poznań.
Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, min. numer telefonu lub adres e-mail.
Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli wskazane przez Klienta dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia zamówienia, którego reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Klientem.
Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z Towarem.
W przypadku uzasadnionej reklamacji Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Sklep zwróci klientowi równowartość ceny Towaru lub zaoferuje inne, dostępne w Sklepie Towary do wyboru. 
Koszty związane z odesłaniem Towaru reklamowanego, Sklep zwraca Klientowi natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
Reklamacje wynikające z różnić kolorów i odcieni rzeczywistych w odniesieniu do zdjęć prezentowanych na stronie internetowej nie będą uwzględniane. Zdjęcia prezentowane w Sklepie są poglądowe i pewne szczegóły, a w szczególności kolory oraz odcienie barw mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych. Wyłączone z odpowiedzialności i obsługi gwarancyjnej są również wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania zakupionego Towaru. O prawidłowym, zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniu zakupionego Towaru informuje instrukcja użytkowania dołączona do każdego Towaru. 
Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Odpowiedzialność Sprzedawcy

Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza Zamówienia, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe, w tym niezgodne z Regulaminem, korzystanie ze Sklepu przez Zamawiającego oraz wynikające z tego konsekwencje.
Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów nie będących Konsumentami ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

Ochrona danych osobowych

Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.
Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia. 
Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich modyfikowania czy usunięcia. W celu skorzystania z w/w prawa Klient powinien zalogować na stronie Sklepu używając ustalonego loginu i hasła.

Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, których przedmiotem jest sprzedaż na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane ze sprzedażą będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.  
We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.
Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014

Postanowienia Ogólne
 
 
Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym Manual Collection , działającym pod adresem: www.manual-collection.com, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
Sprzedawcy – rozumie się przez to  Mikołaj Fraszka Collection z siedzibą w Poznaniu,
Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,
Sklepie - rozumie się przez to Sklep Internetowy Manual Collection,  prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.manual-collection.com,
Towarze lub Towarach - rozumie się przez to grafiki oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie,
Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru do Klienta przez Dostawcę. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zględniają podatek VAT,
Dostawcy - rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą,
Zamówieniu - rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach. W przypadku limitu Towarów, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów.

Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.
                       
 
Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień
 
 
Złożenie Zamówienia przez Klienta jest możliwe po:
a) wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),
b) wypełnieniu formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu,
c) zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu.
Natychmiast po zakończeniu wypełnienia formularza rejestracyjnego na adres poczty elektronicznej podany podczas jego wypełniania wysyłany jest automatyczny list elektroniczny, z prośbą o aktywację konta.
Aktywacja konta Klienta odbywa się poprzez kliknięcie w łącze hipertekstowe (link), który został przesłany w automatycznym liście elektronicznym.
Aktywacja konta Klienta jest niezbędna do złożenia Zamówienia.
Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji.
Login i hasło mają charakter poufny.
W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
Po zawarciu umowy Klient może wprowadzić zmiany w swoim Zamówieniu jedynie za zgodą Sklepu.
 
 
Realizacja Zamówień
 
 
Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego Zamówienia. Tylko Zamówienia potwierdzone e-mailem zwrotnym będą realizowane.
W celu zawarcia umowy sprzedaży Zamawiający zobowiązany jest potwierdzić Zamówienie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym od Sprzedawcy e-mailu. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie gdy Klient prześle potwierdzenie Zamówienia.
Wysyłając Zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu Sklepu, a w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny” i akceptuje jego postanowienia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
b) co do których nie dokonano potwierdzenia,
c) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, z zastrzeżeniem przyczyn niezależnych od Sprzedawcy np. przerw technicznych.
Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w związku z płatnością wyłącznie przelewem bankowym.
Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.
Treści umów sprzedaży - zamówień składanych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich zamówień - umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru dostarczonego przez Dostawcę po zapłacie przelewem oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny.  
 

Zasady płatności
 
 
Należność za Towar może być uiszczana jedynie przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
Przy realizowaniu płatności, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

- imię i nazwisko albo firmę Klienta,
- numer Zamówienia.

Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:
Alior Bank 31249000050000400070546322
 
W związku z płatnością wyłącznie przelewem, Zamówienie jest realizowane dopiero po wpłynięciu środków na konto bankowe Sklepu.
Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie mogą dotyczyć Zamówień będących w trakcie realizacji.
 
 
Dostawa zamówionego Towaru
 

Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.
Zamówienie dostarczane jest na obszarze Polski .
Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana w ciągu 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy . Do czasu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
Szczegółowe zasady doręczania przesyłek za pośrednictwem Dostawcy określone są w Regulaminie Usług Dostawcy.
W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w Zamówieniu Towaru lub Towar jest uszkodzony, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Manual Collection  - telefonicznie i pocztą elektroniczną.
Zamówienie jest wysyłane na adres, który został podany przez Klienta, jako adres dostawy. Sklep nie ponosi kosztów i odpowiedzialności związanej z błędami w formularzu zamówienia lub danych Zamawiającego.
 
 
Zwrot zakupionego Towaru
 
 
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Klient zwraca Sprzedawcy Towar wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, którego wzór zawarty jest w Formularzu Zwrotu.
W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w ust. 1 powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
Towar zwracany przez Klienta, w związku z odstąpieniem przez Klienta od umowy na zasadzie wskazanej w ust. 1 powyżej:
a) powinien posiadać oryginalne opakowanie dostarczone przez producenta,
b) powinien być kompletny,
c) nie może nosić śladów użytkowania.
 
Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają, ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa.
 
 
Gwarancja i Reklamacja Towaru
 
 
Wszystkie Towary dostępne w sklepie internetowym objęte są 12 miesięczną gwarancją producenta.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem postanowień pkt VIII ust. 2.
Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać Towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu na adres: Mikołaj Fraszka Collection, os. Rusa 7/18, 61-245 Poznań
Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, min. numer telefonu lub adres e-mail.
Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli wskazane przez Klienta dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia zamówienia, którego reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Klientem.
Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z Towarem.
W przypadku uzasadnionej reklamacji Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Sklep zwróci klientowi równowartość ceny Towaru lub zaoferuje inne, dostępne w Sklepie Towary do wyboru.
Koszty związane z odesłaniem Towaru reklamowanego, Sklep zwraca Klientowi natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
Reklamacje wynikające z różnić kolorów i odcieni rzeczywistych w odniesieniu do zdjęć prezentowanych na stronie internetowej nie będą uwzględniane. Zdjęcia prezentowane w Sklepie są poglądowe i kolory mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych. Wyłączone z odpowiedzialności i obsługi gwarancyjnej są również wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania zakupionego Towaru. O prawidłowym, zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniu zakupionego Towaru informuje instrukcja użytkowania dołączona do każdego Towaru.
 
 
Odpowiedzialność Sprzedawcy
 

Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza Zamówienia, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe, w tym niezgodne z Regulaminem, korzystanie ze Sklepu przez Zamawiającego oraz wynikające z tego konsekwencje.
Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów nie będących konsumentami ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 
 
Ochrona danych osobowych
 

Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.
Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich modyfikowania czy usunięcia. W celu skorzystania z w/w prawa Klient powinien zalogować na stronie Sklepu używając ustalonego loginu i hasła.
 
 
Postanowienia końcowe
 

We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.
Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.


 

Project: Struqtura/ Project studio - Execution: Webwizards

Sklep internetowy: SOTE

© 2018 Manual Collection.

Graphics store | Wall decorations | Graphics for interiors | Images artwork | Nowoczesne grafiki | Images for home | Images design


Have a question?
T: 508-11-10-10